استاندارد نگهداری بشکه پلاستیکی

4444

قفل اتوماتیک درب بشکه

PENAD PELASTIC Co

جهت نگهداری و انبارش استاندارد بشکه های تولیدی شرکت پناد پلاستیک به موارد ذیل توجه کنید:

بشکه ها باید بر روی پالتهای چوبی (عاری از هر گونه شی فلزی نوک تیز) و یا پلیمری استاندارد جانمائی شده، حمل و نقل و انبارش گردند. (همچنین برای جلوگیری از لیز خوردن و پرتاب شدن، از تسمه کشی و یا شرینک مناسب به دور بشکه ها استفاده گردد(. بطور کلی نگهداری بشکه های پر شده بصورت خوَابیده، بدلیل احتمال بوجود آمدن ترک های ناشی از تنش های محیطی بویژه روی درب ها توصیه نمی گردد. طول عمر بشکه ها بسته به نحوه نگهداری و نوع مواد پر شده متفاوت می باشد و یا بطور کلی این مدت حداقل سه سال می باشد.بشکه ها در صورت پر شدن با مواد گرم، تا زمان خنک شدن و هم دما شدن با محیط نباید روی هم گذاشته شوند.

در صورت پر شدن بشکه ها با مواد گرم، برای جلوگیری از تغییر شکل بشکه ها بدلیل اختلاف فشار داخل و خارج بشکه، باید درب بشکه ها پس از سرد شدن محکم شوند و یا از درب های سوپاپدار پیشنهادی تولید استفاده گردد.

هنگامی که دمای محیط بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد است نباید بیش از ۲ پالت روی هم انبارش گردد.حتی الامکان از انبارش  بشکه ها در مقابل نور مستقیم خورشید جلوگیری گردد.

برای بهینه بودن انبارش بهتر است بشکه ها تا ظرفیت تعیین شده پیشنهادی(۲۰۸-۲۱۰ لیتر)، پر شوند.هنگام انبارش بشکه ها بدون پالت باید از عاری بودن سطوح از هر گونه نا همواری و یا اجسام نوک تیز اطمینان حاصل شود.

حتی الامکان از غلطاندن بشکه ها روی زمین خودداری شود.چاپ بدلیل عملیات حرارتی و چربی زدایی در برابر UV و شرایط هوایی مقاوم است و باید در برابر سایش و برخورد اجسام سخت ونوک تیز به سطح چاپ شده جلوگیری شود.